Om os

Agrovi Advokater har kontor på følgende adresse:

Industrivænget 22, 3400 Hillerød

Vi kan kontaktes på tlf.nr.  +45 48225234 samt på tlf.nr. + 45 25736348. Endvidere kan vi kontaktes via e-mail på jonna@agroviadvokater.dk

Agrovi Advokater er en enkeltmandsvirksomhed, som ejes af advokat Jonna Munch, som  er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er den del af Advokatsamfundet.

Agrovi Advokater er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. Retsplejelovens § 126.

Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside: https://www.advokatsamfundet.dk/

Agrovi Advokater er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik jf. retsplejelovens § 126.

Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside: https://www.advokatsamfundet.dk/.

Agrovi Advokater anvender ikke særlige aftaler om lovvalg eller værneting.

Pligtige oplysninger

Forsikring

Ansvarsforsikret i henhold til gældende regler for advokater.

Agrovi Advokater er ansvarsforsikret i henhold til gældende regler for advokater.

Der er tegnet ansvarsforsikring for 2,5 mio. kr. pr. skade uden max-dækning i samlet sum pr. år. Dækningen er ikke begrænset. Derudover er der stillet en garanti for 5 mio. kr.

Forsikringen er tegnet hos:

Tryg Forsikring, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup

Bankoplysninger

Agrovi Advokater har klientbankkonti i Nr. Nebel Sparekasse.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til Lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 DKK). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto.

Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk

Klage over advokater

Man kan klage over adfærd eller salær hos Advokatnævnet – enten via:

www.advokatsamfundet.dk eller www.advokatnaevnet.dk

Advokatnævnets sekretariat:

Kronprinsessegade 28
1306 København K
Telefon: 33 96 97 98
E-mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk